بازی آتاری....

بازی هواپیما آتاری. بازی که در سالها پیش عشقشو داشتیم.

سالهای اولیه دهه 60 بود. کامپیوتر هم مثل امروز فراگیر نبود. اولین نسل سیستمهای آتاری که از بازیها و گرافیک ساده ای برخوردار بودند، تنها سرگرمی من و هم نسلانم در 20 سال پیش بود.
بخش خاطره انگیزی از گذشته تان زنده می شود.
اگرخواستید دوباره این بازی را امتحان کنیدو خاطرات خود را مرور نمائید.
بازی رو ازاینجا می تونید دانلود کنید.